Návštěvní řád ARBORETA SOFRONKA

 
 

Prázdninový provoz v arboretu může být vzhledem k dovoleným částečně omezen, tak bude lépe, když před návštěvou raději zavoláte a informujete se na aktuální otvírací hodiny!

Děkujeme za pochopení!

Telefonní čísla:
725349311
702152942


 


Návštěvní doba

1. Pro individuální návštěvníky a kolektivy nevyžadující komentovanou exkurzi je objekt v období od 1. dubna do 31. října přístupný každý pracovní den od 9:00 do 15:30 hodin.
Komentované exkurze budou probíhat pro všechny zájemce v období od 1. dubna do 31. října každé první pondělí v měsíci od 14,00 hodin.
Exkurze mimo uvedenou návštěvní dobu je možné dohodnout telefonicky.

Vstupné

2. Vstup do areálu arboreta Sofronka je bezplatný.
3. Děti ve věku do 10 let mají vstup do areálu arboreta povolen pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

Obecná ustanovení

4. Vlastníkem objektu arboreta Sofronka je město Plzeň, správcem je Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).
5. Posláním arboreta je mimo jiné poskytnout návštěvníkům prostor ke studiu ekologie, botaniky, dendrologie, ke klidové relaxaci a meditaci. Arboretum zároveň slouží k rozmnožování a prodeji okrasného sortimentu zde pěstovaných rostlin.
6. Jiné užívání areálu arboreta je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu vedení SVSMP.
7. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu pobytu v areálu arboreta chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku arboreta i vůči ostatním návštěvníkům.
8. Oprávnění pracovníci SVSMP, opatření pracovním průkazem, mohou provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto oprávněných pracovníků. Při neuposlechnutí těchto pokynů mohou být návštěvníci z objektu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.

Ochrana majetku, bezpečnost

9. V areálu arboreta je zakázáno jakkoliv poškozovat objekty, zeleň i jakýkoliv jiný majetek arboreta, zejména:
- trhat rostliny, šišky, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit nebo poškozovat
rostliny a ostatní přírodniny;
- sbírat semena, rostliny nebo jiné přírodniny;
- rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat volně žijící živočichy;
- zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem;
- lézt, psát nebo malovat po zdech, stěnách a informačních zařízeních v areálu
arboreta nebo je jinak poškozovat;
- odhazovat odpadky nebo jinak narušovat klid a pořádek.
10. SVSMP si vyhrazuje právo jakoukoliv část areálu arboreta po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních nebo klimatických důvodů, případně z důvodu ochrany přírody.
11. V celém areálu arboreta je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku tvoří pouze oficiální akce, pořádané SVSMP a vyhrazené ohniště v areálu, kde je možné založit oheň po souhlasu přítomného pracovníka SVSMP. Při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm jsou návštěvníci povinni dodržovat maximální opatrnost a příslušné bezpečnostní předpisy. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny pracovníků SVSMP.
12. V celém areálu arboreta platí zákaz kouření.
13. V celém areálu arboreta platí zákaz konzumace alkoholu a užívání drog.
14. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu arboreta pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu. Případný úrazu v průběhu prohlídky musí neprodleně nahlásit přítomnému pracovníkovi SVSMP!
15. Do prostoru arboreta je zakázáno vjíždět motorovými vozidly. Výjimku tvoří vozidla, odvážející nakoupené výpěstky.
16. Návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
17. V celém areálu arboreta je zakázán volný pohyb psů a jiných domácích zvířat.
18. SVSMP nezodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

Závěrečná ustanovení

Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci arboreta předat písemně pracovníkům arboreta, nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na vedení SVSMP.


V Plzni, dne 1. června 2010 Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP